ຈຸດປະສົງກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນເພື່ອທາບທາມຄຳເຫັນແບບເປີດກວ້າງ ເພື່ອລະດົມຄຳຄິດເຫັນຈາກທັງພາກລັດ ແລະ ພາກທຸລະກິດ ແນໃສ່ເຮັດໃຫ້ເນື້ອໃນຂອງຮ່າງດຳລັດສະບັບປັບປຸງ ນີ້ ມີຄວາມຮັດກຸມ, ຄົບຖ້ວນ, ສົມບູນ ແລະ ແທດເໝາະກັບສະພາບຕົວຈິງໃນ ສປປ ລາວ ໃນປະຈຸບັນ ແລະ ອານາຄົດຂ້າງໜ້າ. ພ້ອມນີ້, ກໍເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງຕາມຂັ້ນຕອນການສ້າງນິຕິກໍາ ດັ່ງທີ່ໄດ້ກໍານົດໃນກົດໝາຍວ່າດ້ວຍການສ້າງນິຕິກໍາ.

Uncategorized

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *